Özel Dualar

Dualar Kalbimizin Niyetiyle bizlere olumlu veya olumsuz Cevap Verendir. Çünkü Tek Yaratıcımız Allahtan İsteriz.
İyi Niyet Temiz Bir kalp İle yapılan Her duadan Cevap Gelir
Olmamış Sandığın Duanda Bile Cevap Vardır.
Yeter ki İnancını Kaybetme.

Bakara 1 : Elif lam mim
Bakara 2 : Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
Bakara 3 : Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
Bakara 4 : Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
Bakara 5 : Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
Bakara 163 : ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
Bakara 164 : İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
Bakara 255 : Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
Bakara 256 : La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
Bakara 257 : Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
Bakara 285 : Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
Bakara 286 : La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

A’râf Süresi
A’râf 54 : İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).
A’râf 55 : Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn(mu’tedîne).
A’râf 56 : Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

Tevbe Süresi
Tevbe 51 : Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
Tevbe 128: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Tevbe 129: Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Yunûs Süresi
Yunûs 107: Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Cin Süresi
Cin 1: Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
Cin 2: yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
Cin 3: ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
Cin 4: ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
Cin 5: ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
Cin 6: ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

Mü’minûn
Mü’minûn 116 : Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).
Mü’minûn 117 : Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).
Mü’minûn 118 : Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Hadîd
Hadîd 1 : Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
Hadîd 2 : Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
Hadîd 3 : Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
Hadîd 4 : Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
Hadîd 5 : Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

_______ŞİFA OLSUN________

Rahmân
Rahmân 33 : Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
Rahmân 34 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rahmân 35 : Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Rahmân 36 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rahmân37 : Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

Felak
Felak 1 : Kul, euzü birabbil felâk,
Felak 2 : min şerri ma halak,
Felak 3 : ve min şerri gasikin iza vakab,
Felak 4 : ve min şerri neffassâti fil ukad,
Felak 5 : ve min şerri hâsidin iza hased.

Nâs
Nâs 1 : Kul e’ûzü birabbinnâs
Nâs 2 : Melikinnâs
Nâs 3 : İlâhinnâs
Nâs 4 : Min şerrilvesvâsilhannâs
Nâs 5 : Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Nâs 6 : Minelcinneti vennâs

error: Uyarı: İçerik Kopyalanamaz !!